образование в россии для Узбеков


учеба в России для узбеков

Russian-education.com лойхаси-Россия таълим тизимини якин ва узок чет давлатларида кенг таргиб килиш, кизикувчиларни жалб килишдан иборат.

Россия таълим тизими узининг юкори мавкеига карамасдан чет давлатларда яхши таргиб килинмаган, ушбу лойха мавжуд камчиликларни йукотиш максадида ташкил килинган.

Ушбу лойхани амалга оширишда Санкт-Петербург шахрида 2004 йилда ташкил килинган Болтик Гуманитар Институти  асосий хамкор хисобланадаи. Институтнинг ушбу фаолиятни амалга оширишида лицензияси мавжуд булиб, у Россия Федреал таълим хизматининг 2016 йил 23 мартдаги №2019 сонли рухсатномасига эга.

Ушбу Олий таълим муассаси Россия Давлат Олий таълим стандартлари асосида биринчи ва иккинчи олий маълумотли мутахассисларни тайёрлашга ихтисослашган.

Болтик Гуманитар Институтида куйидаги йуналишларда таълим олиш мумкин:

-Иктисод

-Менежиент

-ГМУ

-Психология

-Юриспруденция

  Болтик Гуманитар Институти бошка давлат фукароларига ётокхоналар такдим килади.

Институтнинг моддий-техник базаси аъло даражада таъминланган булиб, замонавий асбоблар билан жихозланган лаборатория ва лекция залллари, компьютер синфлари, замонавий кутбхоналар билан таъминлаган. Шунингдек электрон тизимдан иборат кутбхонаси мавжуд.

Бундан ташкари Russian-education.com лойхаси куйидаги ОТМларни такдим килади:

 

- Санкт-Петербург Давлат Технология Институти (Техника университети): коинот-ракеталари техникаси, ахбарот технологиялари, материалшунослик, махсус материаллар, тиббиёт ва согликни саклаш, инсон эхтиёжлари кондириш сохаси ва экология, компазит матераллар, пиротехника, иссикккабардош материаллар, энергиямавжуд, юза-фаол моддалар (ПАВ), реконструктив, лакбуёк моддалари, углеродли, биофаол .моддалар, дори воситалари, юкориутказувчан моддалар, оптикэлектрон ва наномоддалар, ахбарот махсулотлари, бошкарув анжомлари, мураккаб технологик машина ва асбоблар тизими

-  Шимолий-Осетин Давлат Университети куйидаги факультетларда барча йуналишдаги мутахассисларни тайёрлайди:

-Халкаро алокалар факультети

-Журналистика факультети

-Иктисодиёт ва бошкарув факультети

-Чет тиллари факультети

-Математика ва ахбарот технологиялари факультети

-География ва геоэкология факультети

-Фармация ва стоматология факультети

-Рус филологияси факультети

-Биотехнология ва биология, химия факультети

-Физик-техник факультети

-Юридик факультет

-Осетин филологияси факультети

-Санъат факультети

-Психология-педогогика факультети

-Жисмоний маданият ва спорт факультети

-Тарих факультети

Орлов Давлат Университети куйидаги таркибий йуналишлар буйича:

Юридик институт, Архитектура-курилиш институти, Ахбарот технологиялари ва автоматлаштириш, асбобосозлик институти., Аник фанлар ва биотехнология институти , Н.Н.Поликарпов номидаги политехника институти, физика-математика факультети, Тиббиёт институти.

Башкортостон Давлат Тиббиёт Университети (Уфа шахри) куйидаги йуналишларда мутахассисларни тайёрлайди:

«Биология булимии тиббиёт-профилактиакаси факультети»

«Даволаш иши факультети»

«Педиатрия факультети»

«Стоматология факультети»

«Фармацевтика факультети»

- А.С. Пушкин номидаги Ленинград Давлат Университети

   Россияда биринчи олий таълим маълумотини бакалаврият йуналишида такдим килиниб. айрим техник йуналишлар буйича ихтисослашув шаклида таълим берилади.

Бакалаврият йуналишида олий таълим 4 йиллик булиб,1-боскич бакалаврият олий таълимидир. Битирувчилар бакалавр унвонидаги дипломни олишади.

Ихтисослашув йуналишидаги кундузги укиш муддати 5 йилни ташкил килиб, танланган йуналиш буйича мутахассис унвони ва тегишли дипломни олишади.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 +998 99 965 92 05 Узбекистондаги расмий диллеримиз

+998 99 625 09 92

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

РОССИЯДА ЯШАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Россия, расмий номи Россия Федерацияси, Шарқий Европа ва Шимолий Осиёдаги давлат. Аҳолиси 146 519 000 одам …

РОССИЯДА ТАЪЛИМ ОЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Россия таълим, фан ва техника соҳасида жаҳон йўлбошчиларидан биридир. Бу эса уни .... файзли мамалакатлардан бирига айлантирмоқда...

АБИТУРИЕНТ УЧУН МАЪЛУМОТНОМА

Биринчи олий маълумот.

Биринчи олий маълумот Россияда бакалавриат дастурлари бўйича амалга оширилади, ва бошқа ...

Иккинчи олий маълумот.

Иккинчи олий маълумотни олиш - ... олий маълумот дастурлари бўйича ўқишни тугаллагандан кейинги ўқишни билдиради...

Магистратура

Магистратура ихтисослик бўйича маълум бир ... чуқурлаштирадиган, бакалавриатдан кейинги олий маълумотнинг II босқичи ҳисобланади...

Аспирантура

Аспирантура кадрларни олий квалификацияда тайёрловчи олий маълумотнинг учинчи босқичи ҳисобланади...

Ординатура

бу СССР ва пост -совет мамалакатлари ҳудудидаги тиббий ходимларнинг олий маълумот олишни кўп босқичли тизимининг қисми...