А.С.Пушкин номидаги Ленинград Давлат Университети


А.С.Пушкин номидаги ЛДУ 1992  йилда ташкил килинган булиб , ОТМ уз таркибига куйидаги факультетларни уз ичига олади:

-Табий фанлар факультети, география ва туризм:

Ушбу факультетда укув жараёни иккита кафедрада амалга оширилади:  

-Ижтимоий-маданий сервис ва туризм;

-Табиий фанлар ва география.

Факультет Европа университетлари билан халкаро лойхаларни амалга ошириш , уларни биргаликда ишлаб чикиш, малака алмашиш буйича келишувга эга:

-Бергам Давлат Университети (Италия)

-Саймен амалий фанлар Университети (Финляндия)

-Амалий фанлар Универсиети Миккели (финляндия)

-К.Жубанов номидаги худудий  Актюба   Давлат университети (Казахистон)

Факультет олимлари илгор махаллий илмий ва жамоат ташкилотлари билан хамкорлик килиб келмокда:

-РФАнинг Ботаника ва Зоология институтлари;

-Рус геогарафия жамияти;

-РФАнинг кулларни урганиш институти;

- «Валдайский» миллий боги;

-Бутунроссия усимликларни химоя килиш илмий текшириш институти.

Факультет укитувчи ва талабалари халкаро лойхалар грантлари конкурсларида катанашиб , галаба козониб келмокдалар.

-Чет тиллари факультети;

Факультет уз таркибига учта кафедрани камраб олган булиб (Ингилиз филологияси,немис ва француз филологияси, таржимонлик иши ва таржимонлик), юкори савиялик, давлат федерал таълим стандарларига мос таржимон ва илмий мутахассисларни тайёрлайди.

Факультетда 300 дан ортик аспирантлар ва талабалар таълим оладилар.Таълим жараёни юкори технологияларни куллаган холда компьютер , видиотехника, мультимедия воситаларидан фойдаланилган холда олиб борилади. Факультет уз кутбхонасига эга булиб барча мухим адабиётлар, аудио ва видео материаллар билан таъминланган.

Факультетимиз талабалари маданий-таълим дастурларига асосан АКШ, Буюк Британия, Германия хамда Бутунроссия университетлари уртасидаги конкурс ва танловларда катнашиш имкониятига эга.

Ушбу дастур голиблари ва иктидорлилари, А.С.Пушкин номидаги ЛДУ талабалари Италиянинг Бергамо шахридаги университетда таълим олиш имкониятига эга буладилар.

-Ижтимоий фан ва тарих факультети;

-Тарих кафедраси,

-Россия тарихи кафедраси.

-Ахбаротлаштириш ва математика факультети;

Факультетда бакалаврият йуналишидаги дастур амалга оширилади:

Педагогик таълим ( ахбаротлаштириш ва математика); Амалий ахбаротлаштириш; Хужжат юритиш ва архивлаштириш; Кадастр ва ер тузиш ва магистратура дастури; Педогогик таълим (Таълимда ахбаротлаштириш); Амалий ахбаротлаштириш; Хужжат юритиш ва архивлаш иши; Кадастр ва ер тузиш.

Психология факультети;

Уз фаолияти давомида факультет 5000 дан ортик психологлар, мактабгача таълим мутахассислари, бошлангич синф укитувчилари, ижтимоий педогогларни тайёрлаб етиштирган.  

Факультет уз таркибига 5 та кафедрани олади:

∙ Умумий ва амалий психология

∙Ривожланиш ва таълим психологияси;

∙Психофизиология ва клиник психология;

∙Педагогика ва педагогик технология;

∙Кушимча касбий таълим

Факультет битирувчилари болалар богчалари, мактаблар, ИИВ тизимлари ва божхона хизмати, куролли кучлар ва юстиция тизими, ишлаб чикариш ташкилотлари, савдо тизими, мунципал ва давлат тизими бошкармаларида,тиббиёт ташкилотлари, ОТМ ва илмий ташкилотларида ишлашлари мумкин.

-Махсус таълим факультети (Дефектология);

Махсус таълим  (Дефектология) факультети иккита кафедрадан иборат:

Логопедлар ва коррекцион педогогика ва коррекцион психология. Кайта тайёрлаш ва малакасини оширишдан иборат.

-Жисмоний маданият факультети;

Факультет битирувчилари ва талабалари таркибида Олимпия уйинлари совриндорлари ва катнашчилари мавжуд.

-Философия, маданиятшунослик ва санъатшунослик факультети;

Глобал ва тез усиб келаётган бозор иктисодиёти шароитида жамият ёш, куч кувватга тула. Онгли тез карор кабул кила оладиган, шароитга тугри тасниф берадиган юкори малакали  мутахассисларга талаб юкори. Факультет битирувчилар орасида ушбу сифатларни шакллантиришда гуманитар ва ихтирочилик тайёргарлиги мухим урин тутади .

Санкт-Петербург ва Ленинград области узининг куплаб музейлари, кургазма майдонлари, суърат галереялари, архитектура ёдгорликларига эгалиги, ёш юкори савиялик мутахассисларга мухтожлик сезиб , уларнинг бадиий, дизайнерлик, маданий ва философик фикрлашларига , ривожланиш ва янги чуккиларни эгаллашда мухим ахамият касб килмокда.

Факультетда илмий ва ижодий ишлар фаол олиб борилмокда. Талабалар шахар ва давлатимиз микиёсидаги куплаб илмий  ва маданий тадбирларда катнашиб келмокдалар.

Факультетда учта кафедрада таълим берилади:

--Маданият ва санъат кафедраси;

-Мусика кафедраси

-Философия кафедраси

-Филология кафедраси

Факультетдаги таълим иккита кафедрада таълим берилади:

-Рус тили ва адабиёти кафедраси

-Оммавий коммуникация ва реклама кафедраси

-Иктисодиёт факультети;

Ушбу факультетда таълим иккита кафедрада олиб борилади:

-Давлат ва мунципал бошкаруви кафедраси

-Иктисодиёт ва бошкариш кафедраси

Юридик факультети.

Юридик факультет А.С.Пушкин номидаги ЛДУ таркибидаги йирик илмий-укув булими таркибига киради. Факультетда олтита кафедра фаолият юритиб, умумий амалиёт юристларини тайёрлайди. Аспирантура фаолият юритмокда, шунингдекхар хил исхтисослаштирилган булимлар, юридик клиника, суд мажлиси зали, криминалистика лабораторияси.

Талабалар амалиётни Прокуратура тизимида, тергов бошкармаларида, Ленингарад тергов кумитаси, Санкт-Петербург ИИБси, Ленинград области ИИБси, ФНС,ФССП, УФМС, конунчилик йигинлари, адвокатлик ташкилотларида  амалга оширадилар.

Факультет таркиби

∙Давлат тарихи ва хукук назарияси кафедраси

∙ Гражданлик ва халкаро хукук кафедраси

∙ Жиноий ва процесс кафедраси

∙Давлат хукуки кафедраси

∙тадбиркорлик хукуки кафедраси

∙Ижтимоий таъминот ва мехнат хукуки кафедраси

∙криминалистик лаборатория

∙Суд мажлиси зали

∙ Компьютер синфи

∙ Юридик клиникаСанкт-Петербург шахри, Пушкин . Петербург катта кучаси 10 уй.

100% Confidential & Secure!