study abroad

ОХУ-д амьдрах онцлог

Россия, албан ёсны нэр- Оросын Холбооны Улс- Зүүн Европ, Хойд Азид байрладаг улс. Хүн ам 146 519 000...

ОХУ-д суралцах онцлог

ОХУ нь боловсрол, шинжлэх ухаан болон технологийн салбараараа дэлхийн лидер орнуудын тоонд багтдаг. Энэ нь түүнийг авхад ОХУ-ыг хамгийн их сонирхол татахуйц орнуудын нэг болгож байна...

Их сургуульд элсэгчдийн лавлах

Дээд боловсролын анхдагч зэрэг.

ОХУ-д дээд боловсролын анхдагч зэргийн сургалтыг бакалавр болон зарим нэг өөр хэлбэрийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлдэг...

Дээд боловсролын хоёрдогч зэрэг.

Дээд боловсролын хоёрдогч зэргийг эзэмших нь –сургалт дууссаны дараа дээд боловсролын хөтөлбөрийн дагуу суралцхыг хэлнэ...

Магистрын зэрэг

Магистр нь мэргэшилээ гүнзгийрүүлэн судлах боломж олгодог, бакалаврын дараах 2 дугаар зэргийн дээд боловсрол болно...

Аспирантур

Аспирантур нь 3 дугаар зэргийн дээд боловсрол бөгөөд, Их сургууль, шинжлэх ухааны хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний боловсон хүчин бэлтгэдэг...

Ординатур

Ординатур- нарийн мэргэжил эзэмших сургалт. Энэ нь ЗХУ болон Зөвлөлтийн дараах улс орнуудын эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын олон түвшний дээд боловсролын системийн нэг хэсэг юм...