Giáo dục đại học thứ hai


Giáo dục đại học thứ hai

Bắt một giáo dục đại học thứ hai có nghĩa là học trong chương trình giáo dục đại học sau khi hoàn thành nghiên cứu của mình tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong hình thức của một bằng cử nhân hoặc chuyên ngành.
Bằng cách nhận được giáo dục đại học thứ hai, bạn có thể nhận được một mức độ hoặc trình độ chuyên môn trong một chương trình giáo dục.
giáo dục trước cao hơn không quan trọng khi lựa chọn một chương trình giáo dục đại học thứ hai và trong trường hợp nào cho quyền được học trong một chương trình tăng tốc. Tuy nhiên, sự lựa chọn để thực hiện quyền này hay không thuộc về người nộp đơn, và chỉ phụ thuộc vào khả năng của mình và tích lũy như là kết quả của năng lực giáo dục đại học đầu tiên.