quan tòa


quan tòa

Master II là trình độ giáo dục cao hơn, sau tú tài sau, cho phép đào sâu chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp nhất định.
Đào tạo cho các chương trình Thạc sĩ thường kéo dài hai năm và liên quan đến việc thu thập kiến thức chuyên ngành trong hồ sơ cá nhân được lựa chọn.
Một số khóa học (không ít hơn 25%) được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài (thường là tiếng Anh, mặc dù nó vẫn theo ý của các trường đại học).
Sau khi hoàn thành đào tạo, các đại học nhận bằng thạc sĩ, cung cấp sâu hơn sự phát triển của lý thuyết của các hồ sơ được lựa chọn và chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu theo hướng lựa chọn.