Sỹ


Sỹ

Nghiên cứu sau đại học đề cập đến mức độ thứ ba của giáo dục đại học -. Đào tạo trình độ cao nhân
Đào tạo cán bộ có trình độ cao được thực hiện trên các chương trình giáo dục của giáo dục đại học -. Chương trình đào tạo của các cán bộ giảng dạy trong đại học
giáo dục đại học của Tổ chức phát triển một cách độc lập các chương trình sau đại học. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng họ đang thực hiện, được trang bị với các vật liệu tiên tiến và cơ sở kỹ thuật và cán bộ khoa học-sư phạm ở mức độ tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Theo quy định, chỉ có ở các trường đại học hàng đầu của đất nước và các tổ chức nghiên cứu
khuôn mặt được cho phép để phát triển các chương trình sau đại học, với giáo dục là không thấp hơn mức cao nhất ( đặc biệt hoặc thông), chuẩn bị như ở Liên bang Nga và nước ngoài.