россииyna Sowmaniň Aýratynlyky Bi informasiýa


россииyna Sowmaniň Aýratynlyky Bi informasiýa


россия( greçiha ýarmasydan. Ρωσία — россия), aýratyn eser − Russiýa Federasiýa -государство Gündogarевропеyyna we Demirgazyk азии. Ilat 146 519 000 adam, näme bolar 9 ýer şaryyna görkezijiler bilen. Russiýa Federasiýaniň Territoriýasy ybarat bolar 17 407 125 км2. bu görkezijileryna boýunça biziňki döwlet первоезанимает ýer şaryyna место

Altyn gümmezlşäher москва paýtagt bolar we hut 4 altyn gümmezlşäher bilen ilatdan artyk 12 000 000 alynlariň. 

Aýratyn dil bilen Rus bolar. 

döwlet ýola goýmaniň tip boýunça россия bolar garyşyk respublika bilen. 2012 ýyl маяdan döwletniň prezidentyвладимир bolar путин
Russiýa Federasiýa из ybarat bolar 85 adamlariň, 46 изnäçeleriň welaýat atlandyrylarlar, 22 respublikalariň, 9краев, 3 — федерального ähmiýetniň altyn gümmezlşähery, 4 — özbaşdak etrap we 1-автономнойwelaýat bilen. 

россия deň bolar on sekiz döwletlardan( hut uly görkezijiler ýer şary -a), ikilik bölekleýin tassyklalar(абхазия we Günorta осетия) : gury ýer по норвегиейdan,финляндиейэстониейлатвиейлитвойпольшей,беларусьюукраинойгрузиейазербайджаном,казахстаномкитаеммонголией, Demirgazyk кореей; deňiz boýunça япониейdan we сша

россия bolar köpmilletli döwlet bilen, tapawutlanmak köp etnik we medeniýetli üýtgeşiklik bilen. Köplük( около 75 %) ilatniň hasaplaarlar öz prawoslawlar, näme россию ear döwlet bilen hut köp prawoslawlar ilat bilen ýer şary -a. 
Bütindünýä banka #lar boýunça, paýyny iýyn ВВП ппсlar boýunça 2014 ýylyna mukdar -a 3, 745 трлн( 636 25 adamyna dollarlariň) . pul birligi − Russiýa manat(усредненный 2015 ýyl uguryna − 60 1 dollar manat üçinсша) .

Hem россия bolar birniň hereketlendirijileriň из kosmiki derjawalariň ýer şaryniň, -lyar ýadro # bilen, hemişeki çlen Nesihatniň Howpsuzlykniň оон

Taryh

Russiýa döwlet organlaryniň Yzygiderliliky

Gadymyrus döwlet( 862 − orta XIII eýýamniň) .
Rus knýazlykniň( orta XII eýýamniň − başlady XVI eýýamniň) .
Rus döwlet( ahyr XV eýýamniň − 22 Oktýabrniň 1721; 16 ýanwarniň 1547 − Beýik knýazlyk Moskwa, şonuň üçin Patyşalyk etmeklik rus) .
Russiýa Imperiýa( 22 Oktýabrniň 1721 − 1 Sentýabrniň 1917) .
Russiýa Respublika( 1 Sentýabrniň − 25 Oktýabrniň( 7 Noýabrniň) 1917) .

Hökümet
döwlet uşlypniň Esasy
россия − prezidenti tipniň Federatiw Respublikasy( prezidentniň sözlar boýunça владимира россииy путина we дмитрия медведева, Başlykniň orunbasary Döwlet Dumaniň олега морозова, öňki Başlykniň Nesihatniň сергея Federasiýasy миронова. görüşniň başga nokatyna( Konstitusion Sudniň başlyky рф, birniň awtorlariň из действующей Beden gurluşyniň. Д. зорькина, а hem halkara ekspertlariň, изучающих garyşyk görnüşyn prawleniýeniň, роберта элджи we мэттью шугарта) — президентско − parlament Respublika giň wekilçiliklardan Prezidentniň.
Esas kanun bilen döwletniň Beden gurluşy bolar, kabul etan 1993 ýylyna. häzirkwagtda Russiýa Beden gurluşy hatardan hereket etar düzelişmeleriň, näçeler kabul etbar boldylar 2008 ýylyna. Bular düzelişmeler, giňeltlar рф prezidentniň wekilçilik möhlet 4 6 ýyllariň we госдумы 4 5 ýyllariň, aldy giň halkara seslenme.
Russiýa döwlet organlaryniň Esas instituty kämilleşdirbar boldylar первыеlaryna garaşsyz ösmeniň ýyly döwletniň, emma giň gerimli özgerişlariň hereketyna başlady 2000-х ýyl bar boldylar ähmiýetli üýtgemeniň hukuk esasyna olaryň işlemeler.
Federatiw ýola goýma
россия döwlet bolar federatiw ýola goýma bilendan. Russiýa Federasiýasyyna 85 deň hukukly adamlariň Federasiýaniň, ol günyna 22 Respublikaniň, 9 краев, 46 welaýatlariň, 3 федерального ähmiýetniň altyn gümmezlşähery, 1 awtonom oblast, 4 özbaşdak töweregindeleriň.
serişdeleriň Uşlyplari döwlet häkimiýetniň adamlariň Federasiýaniň определяется bi prinsip, bellenilen Federasiýa bilen. herda региоýok kanun çykaryjy( gelşikli) serişde( parlament, Kanun çykaryjy ýygnak) we çalşagan serişde( hökümet) . многих bar bolar hem ýokary gulluky adamniň oruny( Prezident, gubernator) näçeler wekilçilik наделяются kanun çykaryjy serişde häkimiýetniň Federasiýaniň adamy Prezidentniň görkezme boýunça россии we çäklendirilmedik san раз gulluk eta bilarlar.
россия hem bölünar 9 федеральных töweregindeleriň, her изlaryna näçeleriň işlear doly ygtyýarly wekil россии Prezidenty.
Regionlar bolarlar öz administratiw-territorial bölünişik. ýöretdy, esas administratiw-territorial ýek-tük Federasiýaniň adamy bolarlar