สูงกว่าปริญญาตรีการศึกษา


Aspirantura

Aspirantura #yna degişlbolar ýokary döremeniň dy — kadrlariň taýýarlyklari ýokary hünärniň. 
kadrlariň Taýýarlyklari ýokary hünärniň осуществляется okuw programmalarгаlar boýunça ýokary döremeniň — taýýarlykniň programmasy научно-педагогических kadrlariň aspirantura -a. 
ýokary döremeniň Ýola goýmasy özbaşdak programmalar gazyp alarlar aspiranturaniň. Be bellik etmaki degmek, näme olarlar satylarlar, ýöretdy, diňe hereketlendirijileryna döwletniň uniwersitety we ylmy ýola goýmalariň, üpjün etlariň ösen materil-tehniki.niň baza bilen we научно-педагогическими kadr ýokary dünýälariň dyna standartlariň. 
programmalariň özleşdirmeyna aspiranturaniň adamlari rugsat edilarlar, bollar döreme ниже не ýokaryniň(специалитет ýa magistratura), alilan nähili territoriýasyna Russiýa Federasiýaniň, we ее çen üçin şeýle.