Хоёр дахь дээд боловсрол


Хоёр дахь дээд боловсрол

Хоёр дахь дээд боловсрол авах нь бакалаврын зэрэгтэй буюу мэргэжлийн хэлбэрээр анх удаа дээд хэмжээний уулзалтын үеэр түүний судалгаа дууссаны дараа дээд боловсролын хөтөлбөрийн сурах гэсэн үг юм.
Хоёр дахь дээд боловсрол хүлээн авч, өөр боловсролын хөтөлбөрт зэрэгтэй, эсвэл мэргэжил авч болно.
Хоёр дахь дээд боловсролын хөтөлбөрийг сонгон авахдаа өмнө дээд боловсролын асуудал биш бөгөөд ямар ч тохиолдолд нь хурдасгасан хөтөлбөрт суралцах эрх өгдөг. Гэсэн хэдий ч, сонголт энэ эрхийг хэрэгжүүлэх, эсвэл өргөдөл гаргагч нь хүлээнэ, зөвхөн түүний чадвараас хамаардаг анхны дээд боловсролын ур чадварыг үр дүнд хуримтлагдсан.