Эдгээр шүүгч


Эдгээр шүүгч

Master II тодорхой мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшүүлэх гүнзгийрүүлэх боломж олгох дээд боловсролын түвшин, дараах дараах бакалавр юм.
Магистрын хөтөлбөрийн сургалт нь ихэвчлэн хоёр жил үргэлжилнэ, сонгогдсон хувийн мэргэжлийн мэдлэг олж авах явдал юм.
(Энэ нь их сургуулийн үзэмжээр хэвээр хэдий ч, ихэвчлэн англи хэл дээр) Зарим курс нь (25-ээс доошгүй%) нь гадаад хэл заадаг байна.
сургалт дууссаны дараа, их дээд сургуулийн магистр, сонгосон чиглэлд судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагаа сонгосон хувийн болон бэлтгэх онол илүү гүнзгий хөгжлийг хангаж хүлээн авна.