მაგისტრატურაში


მაგისტრატურაში

Master II დონე უმაღლესი განათლების შემდგომი ბაკალავრიატის, რომელიც საშუალებას გაღრმავება სპეციალიზაციით გარკვეული პროფესიული მიმართულებით.
სასწავლო სამაგისტრო პროგრამების ჩვეულებრივ გრძელდება ორი წლის განმავლობაში და მოიცავს მოპოვების სპეციალიზებული ცოდნა არჩეული ნახვა.
ზოგიერთი კურსი (არანაკლებ 25%) ისწავლება უცხო ენის (როგორც წესი, ინგლისური, მიუხედავად იმისა, რომ იგი რჩება შეხედულებისამებრ უნივერსიტეტი).
დასრულების სასწავლო კურსდამთავრებული იღებს მაგისტრის ხარისხი, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო სიღრმისეული განვითარების თეორია არჩეული ნახვა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არჩეული მიმართულებით.